Regulamin Sklepu

REGULAMIN

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.instalekarz.pl z 08.12.2017r.

I. Definicje
Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;
2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego www.instalekarz.pl;
4. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod www.instalekarz.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;
5. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;
6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Instalekarz Magdalena Krajewska, 09-100 Płonsk ul. Lipowa 2D NIP: 5671910683 a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;
7. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);
8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.
10. Usługodawca – Instalekarz Magdalena Krajewska, 09-100 Płonsk ul. Lipowa 2D NIP: 5671910683

 1. Postanowienia ogólne
  2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod www.instalekarz.pl.
  2.2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
  2.3. Sklep internetowy, działający pod www.instalekarz.pl, prowadzony jest przez Instalekarz Magdalena Krajewska, 09-100 Płonsk ul. Lipowa 2D NIP: 5671910683
  2.4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
  a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;
  b) warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach sklepu internetowego;
  c) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;
  d) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.
  2.5. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:
  a) Internet Explorer w wersji 2005 lub nowszej.
  2.6. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.
  2.7. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa [prowadzący Sklep] zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.
  2.8. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.instalekarz.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
  2.9. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego
3.1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu internetowego jest rejestracja w jego ramach.
3.2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.
3.3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.
3.4. Instalekarz Magdalena Krajewska, 09-100 Płonsk ul. Lipowa 2D NIP: 5671910683; może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:
a) podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
b) dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,
c) dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Instalekarz Magdalena Krajewska, 09-100 Płonsk ul. Lipowa 2D NIP: 5671910683 za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Instalekarz Magdalena Krajewska, 09-100 Płonsk ul. Lipowa 2D NIP: 5671910683
3.5. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Instalekarz Magdalena Krajewska, 09-100 Płonsk ul. Lipowa 2D NIP: 5671910683
3.6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
3.7. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
b) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
d) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Instalekarz Magdalena Krajewska, 09-100 Płonsk ul. Lipowa 2D NIP: 5671910683,
e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
f) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

 1. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży
  4.1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.instalekarz.pl, dokonać wyboru produktów, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
  4.2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.
  4.3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
  4.4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
  a) przedmiotu zamówienia,
  b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),
  c) wybranej metody płatności,
  d) wybranego sposobu dostawy,
  e) czasu dostawy,
  4.5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.
  4.6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z prowadzącym Sklep Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu. 1
  4.7. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną ” Potwierdzenie zamówienia”, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
  4.8. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.
  4.9. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

Dostawa
5.1. Dostawa Towarów odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
5.2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką kurierską lub pocztą. Koszty dostawy zostaną dokładnie określone podczas składania zamówienia.
5.3. Termin realizacji dostawy wynosi od 2 do 10 dni roboczych w zależności od wyboru opcji dostawy licząc od dnia opłacenia przez Klienta Zamówienia.
5.4. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.instalekarz.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia lub specyfikacji Zamówienia lub paragonu lub faktury VAT.

VI. Ceny i metody płatności

6.1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki), cła oraz wszelkie inne składniki.
6.2. Klient ma możliwość uiszczenia opłaty:
a) przelewem na numer konta bankowego,
b) płatności za pośrednictwem serwisu PayU,
c) za pośrednictwem przelewy24.pl

VII. Prawo odstąpienia od umowy
Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.
Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy
W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności zostanie dokonany takim samym sposobem płatności w jaki otrzymaliśmy zapłatę; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

WYMIANA I ZWROT: Mogą Państwo wymienić jeden lub większą ilość produktów na produkt/produkty w tej samej cenie, wyższej lub niższej. Aby tego dokonać, prosimy o zwrot zakupionego wcześniej produkt/produktów. Wymiany można dokonać na dowolny produkt dostępny w ofercie sklepu internetowego Instalekarz Magdalena Krajewska. Wymieniany towar dostarczymy Ci w ciągu 1 do 10 dni roboczych. Na wymianę towaru zakupionego w naszym sklepie online masz 14 dni. Produkty spersonalizowany nie mogą zostać zwrócowne ani wymienione. Zwracany towar w celu wymiany nie może nosić śladów użytkowania. Zwrot powinien być dostarczony w oryginalnym opakowaniu producenta. Towar należy odesłać na adres siedziby firmy wraz z uzupełnioną informacją dotyczącą wymiany na załączonym formularzu reklamacyjnym/zwrotu. Prosimy ponadto o dołączenie dokumentu zakupu (paragonu lub faktury vat). Jeśli nie będziemy posiadać wybranego modelu na stanie lub będzie on tańszy od zamówionego pierwotnie, dokonamy zwrotu środków przelewem bankowym w terminie 14 dni roboczych liczonych od dnia przyjęcia przesyłki zwrotnej, na rachunek, z którego dokonano wcześniejszej płatności. Klienci dokonujący wymiany towaru ponoszą wszelkie koszty zapakowania i odesłania Towaru do Sklepu Internetowego. Sklep internetowy pokrywa koszt dostawy do klienta towaru na wymianę wyłącznie w przypadku towaru uszkodzonego lub niezgodnego ze złożonym zamówieniem. Sklep internetowy nie przyjmuje przesyłek za pobraniem. Adres do zwrotów wysyłkowych oraz stacjonarnych : Instalekarz Magdalena Krajewska ul. Lipowa 2D , 09-100 Płońsk

VIII. Reklamacje dotyczące Towarów
8.1. Instalekarz Magdalena Krajewska, 09-100 Płonsk ul. Lipowa 2D NIP: 5671910683 jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556[1] – 556[3] Kodeksu Cywilnego.
8.2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres instalekarz@instalekarz.pl lub Instalekarz Magdalena Krajewska, 09-100 Płonsk ul. Lipowa 2D NIP: 5671910683 zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.
IX. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną
9.1. Instalekarz Magdalena Krajewska, 09-100 Płonsk ul. Lipowa 2D NIP: 5671910683 podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
9.2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Instalekarz Magdalena Krajewska, 09-100 Płonsk ul. Lipowa 2D NIP: 5671910683 o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.
9.3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: Instalekarz Magdalena Krajewska, 09-100 Płonsk ul. Lipowa 2D NIP: 5671910683, lub mailowo pod adres instalekarz@instalekarz.pllub przy użyciu formularza kontaktowego.
9.4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
9.5. Instalekarz Magdalena Krajewska, 09-100 Płonsk ul. Lipowa 2D NIP: 5671910683 zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. X.OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
10.1. W ramach świadczenia Usług elektronicznych Instalekarz Magdalena Krajewska, 09-100 Płonsk ul. Lipowa 2D NIP: 5671910683 jest uprawniony, na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, do przetwarzania danych osobowych Klientów niezbędnych do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania umowy o świadczenie Usług elektronicznych przez Usługodawcę oraz wyłącznie w celu prawidłowej realizacji Usług elektronicznych.
10.2. W przypadku uzyskania przez Usługodawcę wiadomości o korzystaniu przez Klienta z Usług elektronicznych w sposób niezgodny z prawem lub Regulaminem, Usługodawca może przetwarzać dane osobowe Klienta w celu i w zakresie potrzebnym do ustalenia odpowiedzialności Klienta.
10.3. Usługodawca może przetwarzać m.in. następujące dane osobowe:
3.1. nazwisko i imię Klienta,
3.2. numer PESEL lub – gdy ten numer nie został nadany – numer paszportu, dowodu
osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,
3.3. login,
3.4. adres zamieszkania lub do korespondencji,
3.5. adres poczty elektronicznej,
3.6. numer telefonu.
10.4. Udostępniając formularz rejestracyjny do Konta i formularz Zamówienia Usługodawca określa dane osobowe Klienta, których podanie jest niezbędne w celu zawarcia umowy świadczenia usługi Konta lub zawarcia Umowy sprzedaży. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Odmowa podania danych osobowych może skutkować niemożliwością świadczenia usługi Konta przez Usługodawcę lub niemożliwością zawarcia Umowy sprzedaży.
10.5. Usługodawca może przetwarzać również następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Klienta z Usług elektronicznych (dane eksploatacyjne):
5.1. oznaczenia identyfikujące Klienta nadawane na podstawie danych, o których mowa w
ust. 3 powyżej,
5.2.oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system
teleinformatyczny, z którego korzystał Klient,
5.3. informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z
Usług elektronicznych,
5.4. informacje o skorzystaniu przez Klienta z Usług elektronicznych.
10.6. W razie złożenia Zamówienia przez Klienta lub w razie zawarcia Umowy sprzedaży Usługodawca uprawniony jest na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. 2015 r. poz. 2135, z późn. zm.) do przetwarzania danych osobowych Klienta, określonych w ust. 3 powyżej, a także danych w postaci numeru rachunku bankowego lub danych karty kredytowej, w celu umożliwienia zawarcia Umowy sprzedaży oraz w celu dochodzenia roszczeń z tytułu jej wykonania.
10.7. Usługodawca jest administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych.
10.8. Usługodawca jako administrator danych dba o bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Klienta. Dane te są zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.
10.9. Klient ma prawo do wglądu i modyfikacji swych danych osobowych.
10.10.Usługodawca może, na podstawie art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych,
powierzać przetwarzanie danych osobowych Klienta innym podmiotom.

 1. Postanowienia końcowe
  11.1. Instalekarz Magdalena Krajewska, 09-100 Płonsk ul. Lipowa 2D NIP: 5671910683 a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
  11.2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Instalekarz Magdalena Krajewska, 09-100 Płonsk ul. Lipowa 2D NIP: 5671910683 a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Instalekarz Magdalena Krajewska, 09-100 Płonsk ul. Lipowa 2D NIP: 5671910683.
  11.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

 

Podobne wpisy

Dodaj komentarz